ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN TONKE CAMPERS

 1. Algemeen
  1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
   Verkoper: Tonke BV
   Koper: De Contractuele wederpartij van Tonke BV
   ALV: De onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en wel de laatste versie daarvan.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  3. Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
  4. Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.
  5. Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan: caravans, voertuigen, opleggers of afzetunits bestemd voor niet-permanente bewoning en voertuigen alleen bestemd voor het vervoeren van Tonke afzetunits of opleggers voor niet- permanente bewoning.
  6. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben gelding boven de in het Engels of andere taal vertaalde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
  7. Ingeval van levering aan een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat door het accepteren van de offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, de Koper afstand doet van zijn algemene voorwaarden en de onderhavige ALV aanvaardt.
  8. Deze ALV prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Koper. Dit is ook het geval indien de eventuele voorwaarden van de Koper een soortgelijke preventiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de onderhavige ALV van toepassing zijn.
 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper.
  2. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 14 dagen van kracht, mits het product onverkocht is gebleven. Een aanbieding is te allen tijde geheel vrijblijvend, ook indien deze een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding inhoudt.
  3. In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
   • omschrijving van het object en eventueel toebehoren.
   • de prijs op het moment van de koop en verkoop.
   • de vermoedelijke of uitdrukkelijk vaste leverdatum.
   • een verwijzing naar de garantiebepalingen.
   • de wijze van betaling.

   Daarnaast wordt op verzoek van Koper opgenomen:

   • het bouwjaar van het object.
   • het gewicht en laadvermogen.
   • een advies met betrekking tot een eerste onderhoudsbeurt van het object.
   • omschrijving van het object en eventueel toebehoren.
   • de prijs op het moment van de koop en verkoop.
   • de vermoedelijke of uitdrukkelijk vaste leverdatum.
   • een verwijzing naar de garantiebepalingen.
   • de wijze van betaling.

   Daarnaast wordt op verzoek van Koper opgenomen:

   • het bouwjaar van het object.
   • het gewicht en laadvermogen.
   • een advies met betrekking tot een eerste onderhoudsbeurt van het object.
  4. Afwijking van de vermoedelijke leverdatum geschiedt alleen en uitsluitend op expliciet schriftelijke wijze in de koopovereenkomst, zulks steeds na goed overleg tussen Verkoper en Koper. De (verwachte) leverdatum van het voertuig is nooit een fatale termijn. De levertermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde gegevens van de Koper heeft ontvangen, en na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door Verkoper van betaling van de eerste termijn van de koopprijs.
  5. De levertermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de Verkoper en op een normale toelevering van zaken door derden. Als er buiten de schuld van de gebruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te laten levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de levertijd in overleg met Koper zo nodig verlengd. Koper komt geen recht op schadevergoeding toe ingeval van een verlengde levertermijn als voormeld.
 3. Prijs
  1. Alle prijzen die worden vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte objecten ten alle tijden doorberekend.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe producten worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
 4. Intellectuele eigendom
  1. Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know- how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.
 5. Fabricage en toegestane afwijkingen
  1. De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.
 6. Levering
  1. Levering vindt plaats af fabriek.
  2. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
  3. Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
  4. Zaken kunnen afwijken van het bestelde of van eerder gebouwde producten. Afwijkingen kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper.
  5. Het tonen aan de Koper van reeds gebouwde producten dient als indicatie en geeft geen enkele verplichting jegens Koper om het bestelde op de zelfde wijze uit te voeren. Afwijkingen kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper.
  6. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum van het object kan de Koper de Verkoper schriftelijk in gebrekestellen. Indien de Verkoper binnen een termijn van zes weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de Verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken het verkochte object aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Koper kan nimmer schadevergoeding vorderen van Koper bij het overschrijden van de in de koopovereenkomst opgenomen (verwachte) leverdatum. Voorts kan Koper geen schadevergoeding vorderen van Verkoper over de bedoelde termijn van zes weken waarin Verkoper de mogelijkheid heeft het voertuig alsnog te leveren aan Koper.
  7. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertermijn van het object ten gevolge van overmacht aan de kant van de Verkoper hebben zowel Koper als Verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Dit recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van zes maanden na ingebrekestelling niet is geleverd.
  8. Indien de leverancier waar Koper het voertuig heeft besteld het voertuig niet (tijdig) kan leveren, maken Koper en Verkoper een nieuwe afspraak voor de (verwachte) leverdatum. Koper kan ten aanzien van deze latere (verwachte) leverdatum van het voertuig geen aanspraak maken op schadevergoeding van Verkoper dan wel aanspraken maken anderszins jegens Verkoper. Indien Verkoper te kennen heeft gegeven aan Koper dat goederen klaar staan om op gehaald te worden en deze niet worden opgehaald, ongeacht of deze reeds betaald zijn of niet, mag en zal verkoper stalling kosten in rekening brengen van 20,- euro ex. btw. per m2 per maand of gedeelte van een maand, te voldoen uiterlijk bij het ophalen van de goederen. Stalling mag buiten geschieden. Schade of diefstal is geheel voor risico van de Koper.
  9. Voor elke geleverde zaak wordt door de Verkoper - in samenspraak met Koper en de leverancier van het voertuig een eindgebruikersverklaring opgesteld.
 7. Vervoer en vervoerder; waarneming
  1. Indien door Verkoper ” franco” wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren. Indien er sprake is van zichtbare schade of gebreken komt Aan Koper geenszins het recht toe de betaling op te schorten.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
   • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
   • voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
   • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
  2. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten ten aanzien van de zaken. De Koper is verplicht het geleverde voor zijn rekening te doen onderhouden. Na feitelijke levering komen de geleverde zaken volledig voor rekening en risico van Koper.
  3. Zolang het object niet in eigendom op de Koper is overgegaan, is de Koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van het object, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (WA + cascodekking) af te sluiten.
  4. De Verkoper zal tot generlei vrijwaring van de Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het object gehouden zijn.
  5. Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust, niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
  6. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Indien Koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder toestemming van Verkoper bezwaart, wordt de koopsom van de geleverde zaken direct opeisbaar.
  7. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk, zowel schriftelijk als mondeling, Verkoper te waarschuwen.
  8. Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
  9. Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  10. In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.
 9. Betalingsvoorwaarden
  1. Tenzij schriftelijk in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsverplichting: 30% van de prijs wordt gefactureerd direct na tekening koopcontract, een tweede bedrag ter waarde van 30% van de prijs wordt gefactureerd voor aanvang van de werkzaamheden of uiterlijk twee maanden na tekening koopcontract, een derde bedrag ter waarde 30% van de prijs wordt gefactureerd tijdens de werkzaamheden of uiterlijk zes maanden na tekening koopcontract. De resterende 10% van de prijs wordt gefactureerd uiterlijk twee weken voor levering.
  2. Facturen dienen te worden voldaan uiterlijk twee weken na factuurdatum. Betaling geschiedt per bank of kas. De laatste betalingstermijn wordt uiterlijk voldaan bij levering. Koper treedt direct in verzuim indien een betalingstermijn van een factuur is verstreken.
  3. Ingeval van niet (tijdige) betaling door een consument stuurt Verkoper Koper een kosteloze betalingsherinnering, waarin Verkoper Koper in de gelegenheid stelt de bedoelde factuur alsnog binnen vijftien dagen te voldoen. Koper is na verstrijken van voormelde termijn de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten (conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten Stb 2012, 141) verschuldigd aan Verkoper.
  4. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
  5. Ingeval van niet (tijdige) betaling door een Koper handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, treedt de Koper na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim. Koper is dan direct een boeterente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
  6. Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen na levering. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
  7. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
  8. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij Koper aannemelijk maakt dat de Verkoper minder schade lijdt.
  9. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen
  10. Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
   • a. een betalingstermijn is overschreden;
   • b. Koper failliet is, of in surseance is;
   • c. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
   • d. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  11. Indien na uitvoering van de aan Verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Koper het betreffende object niet binnen twee weken na laatst genoemde tijdstip is afgehaald, is Verkoper gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het ter plaatse geldende tarief.
  12. Indien Verkoper een product specifiek voor de Koper bouwt, stelt de Verkoper de Koper eenmalig in de gelegenheid om op uitdrukkelijke uitnodiging van de Verkoper tijdens de fabricage de werkplaats te bezoeken. Verder is de werkplaats gesloten voor bezoek tijdens de fabricage van een product.
 10. Ontbinding en/of Annulering
  1. Indien Koper niet, niet-tijdig of niet deugdelijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Verkoper zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van Verkoper:
   • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is; en/of
   • de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de Koper op te schorten.
   Alles onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding door de Koper van schade, kosten en rente. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door Koper vervallen in ieder geval 50 % van de door Koper reeds aanbetaalde bedragen. Een en ander ter compensatie van de door Verkoper geleden en/of nog te lijden schade.
  2. De Koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst binnen één week na sluiten te annuleren, ongeacht of de Verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Er komt dan uitdrukkelijk géén overeenkomst tot stand. De Koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde object. Indien de Koper binnen 14 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de Verkoper het recht de Koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de Koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de Koper tot betaling van deze schadevergoeding is een betalingsverplichting in de zin van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien het in te kopen object door de Koper aan de Verkoper is geleverd.
  3. Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4. In het geval van overmacht aan de zijde van de Verkoper kunnen beide partijen, indien de overmacht langer dan 6 maanden bestaat, de koopovereenkomst ontbinden.
 11. Reclames, klachten
  1. Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen twee weken na aflevering. Eventuele gebreken geven Koper geenszins het recht een (deel)betaling op te schorten.
  3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
  4. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
 12. Garantie
  1. a Op nieuwe Tonke Campers en Afzetunits geldt een garantie van 24 maanden, het exterieur uitgezonderd. Voor het exterieur geldt een garantie van 12 maanden.
   b Op gebruikte Tonke Campers en Afzetunits geldt een garantie van 6 maanden, het exterieur uitgezonderd. Voor het exterieur geldt geen garantie.
   c Op gebruikte voertuigen van andere fabrikanten geldt geen garantie.
  2. Indien leveranciers van Tonke Campers een eigen garantieregeling hebben geldt deze, waarbij de garantieregeling van Tonke Campers vervalt (bijvoorbeeld koelkast, toilet, waterpomp, voertuig). Tonke Campers geeft geen garantie op de eventuele accu in het woongedeelte. Tonke Campers geeft geen garantie op het voertuig of voertuig gedeelte, nieuw of gebruikt. Bij nieuwe voertuigen wordt garantie gegeven door de voertuig importeur.
  3. a Artikel 12 lid 1a en Artikel 12 lid 1b gelden niet voor producten of wijzigingen die door de koper of voorgaande gebruikers zijn aangedragen of aangebracht, of op producten die door koper of voorgaande gebruikers zijn aangeleverd en door Tonke Campers op hun verzoek zijn aangebracht.
   b Artikel 12 lid 1a en Artikel 12 lid 1b gelden niet voor onze producten indien zij verhuurd worden of verhuurd zijn geweest aan derden. In deze gevallen geldt voor nieuwe producten een garantie van 6 maanden en gebruikte producten een garantie van 2 maanden. In deze gevallen geldt voor het exterieur geen garantie.
  4. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan Verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Verkoper zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken vervangt. Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding.
  5. De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien:
   • sprake is van gewone slijtage van het materiaal.
   • sprake is van gebreken, veroorzaakt door aangebrachte zaken, handelen of nalaten van anderen dan Verkoper.
   • de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd.
   • sprake is van reparatiepogingen van Koper of derden die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door Verkoper.
  6. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Verkoper.
  7. Geen garantie wordt verleend op:
   • opgedragen noodreparaties.
   • los geleverde gebruikte onderdelen.
   • Schade ontstaan door natuurgeweld (hagel- en stormschade en dergelijke).
  8. Indien Koper schade, welke valt onder de genoemde garantiebepalingen, wenst te laten repareren in het buitenland, dient eerst Verkoper op de hoogte te worden gesteld. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de Verkoper geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 13. Aansprakelijkheid
  1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
   a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
   b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
   c De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade. d Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan of diefstal van goederen van de koper welke door de koper aan verkoper beschikbaar zijn gesteld.
 14. Overmacht
  1. ndien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de Verkoper het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
  2. Onder overmacht wordt in deze ALV verstaan elke niet aan Verkoper te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
  3. Onder overmacht wordt in deze ALV in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machine-breuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat Verkoper door zijn eigen leverancier(s) niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst met de Koper na te komen.
  4. De Koper kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
  5. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de Koper niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.
 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Bewijs en geldigheid
  1. Ten aanzien van de (geldelijke) omvang van de verplichtingen uit de overeenkomst(en) tussen Verkoper en Koper zijn, behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van Verkoper bepalend.
  2. Indien enige bepaling van deze ALV nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze ALV volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 17. Inwerkingtreding
  1. Deze ALV worden van kracht met ingang van 1 juli 2017.